V souladu s občanským zákoníkem máte právo po nákupu prostřednictvím internetu odstoupit do 14 dnů od kupní smlouvy. 

Detailní informace k odstoupení od kupní smlouvy najdete v Obchodních podmínkách a obecně jsou upraveny Novým občanským zákoníkem.  

Stručný přehled:

- do 14 dnů od obdržení zboží můžete oznámit odstoupení od kupní smlouvy buď zasláním zboží zpět, písemně zasláním dopisu nebo emailu, nebo vyplněním níže uvedeného formuláře oznámení online. Prosím, uveďte číslo účtu, na které si přejete vrátit kupní cenu.

- poté zboží prosím pečlivě zabalte, aby se mu a ideálně ani obalu při přepravě nic nestalo a pošlete na adresu:
           Lenire s.r.o.
           Brigádnická 237
           50303 Smiřice

- ve lhůtě 14 dnů nebo po tom, co nám bude zboží doručeno, pak vrátíme prostředky zpět. 

Poučení o právu na odstoupení od smlouvy

1. Právo odstoupit od smlouvy
1.1 Do 14 dnů máte právo odstoupit od této smlouvy bez udání důvodu.
1.2 Máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni, kdy Vy nebo vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezmete zboží.

1.3 Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od této smlouvy informovat Věru Kalouskovou, Brigádnická 237, 50303 Smiřice, IČ 74009826, tel. 737810265, email info@nosenideti.cz formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, faxem nebo e-mailem). Můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však Vaší povinností.

1.4 Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.


2. Důsledky odstoupení od smlouvy

2.1 Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám došlo Vaše oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání námi nabízený). Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který jste použil(a) pro provedení počáteční transakce, pokud jste výslovně neurčil(a) jinak. V žádném případě vám tím nevzniknou další náklady.

Platbu vrátíme až po obdržení vráceného zboží nebo prokážete-li, že jste zboží odeslal(a) zpět, podle toho, co nastane dříve.

2.2 Zboží zejména bez zbytečného odkladu zašlete zpět na adresu Věra Kalousková, Brigádnická 237, 50303 Smiřice. 
Ponesete přímé náklady spojené s vrácením zboží.

Odpovídáte pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

Formulář pro oznámení odstoupení od kupní smlouvy